Hướng dẫn khắc phục lỗi “The instruction at 0x00007ffee39ecc60 referenced memory…” trên Windows 10

Khi đang sử dụng Windows 10, bạn gặp lỗi dưới đây xuất hiện: ” When I shutdown/restart Windows hangs with this error explorer.exe – application error. The instruction at 0x00007ffee39ecc60 referenced memory at 0x0000000000000000. The memory could not be read. The instruction memory location varies with each shutdown but 00007ff…………. is constant… “ Điều này … Đọc tiếp Hướng dẫn khắc phục lỗi “The instruction at 0x00007ffee39ecc60 referenced memory…” trên Windows 10